Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΣΠΑ

26/07/2019 to 29/08/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αγοραστό Θεόδωρο, καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ προκηρύσσει την χορήγηση 27 αξιών τοποθέτησης (vouchers), [20 στον παιδικό σταθμό (5 με ημερομηνία γέννησης από 1-1-2017 έως 31-3-2017 και 15 με ημερομηνία γέννησης το 2015) και 7 στο νηπιαγωγείο με ημερομηνία γέννησης το 2014] για την πλήρη κάλυψη των διδάκτρων της φιλοξενίας των παιδιών φοιτητών του Α.Π.Θ. στο Παιδικό Κέντρο.

Προθεσμία Υποβολής: 19/08/2019 - 29/08/2019

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/41026?ReturnToPage=1&PageSize=10